Twoje miejsce pracy w sporcie

REGULAMIN
świadczenia usług droga
̨ elektroniczną w ramach serwisu Sport Workplace
obowiązuje od dnia 01 marca 2023 r.

DEFINICJE

Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Użytkownika niezalogowanego, służący do założenia Konta.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

Konto – zbiór zasobów i ustawień utworzonych dla Użytkownika w ramach Serwisów. Użytkownik może wykorzystywać Konto do zarządzania Usługami.

Konto niepotwierdzone – konto techniczne utworzone po otrzymaniu przez Usługodawcę prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego lub dokonaniu Uwierzytelnienia i zaakceptowaniu postanowień Regulaminu lub w określonych przypadkach zaaplikowaniu na ofertę pracy bez potwierdzenia założenia Konta. Usługodawca utrzymuje Konto niepotwierdzone do czasu potwierdzenia założenia Konta, w każdym jednak przypadku nie dłużej niż przez okres 60 dni.

Pracodawca lub Pracodawcy – pracodawca lub agencja doradztwa personalnego, która publikuje ogłoszenia o pracę w Serwisie lub korzysta z innych usług realizowanych przez Usługodawcę.

Profil – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi na gromadzenie wybranych informacji, w tym dotyczących przebiegu jego kariery zawodowej, historii edukacji i innych umiejętności oraz dokumentów Użytkownika

Regulamin – niniejszy Regulamin.

Serwisy lub Serwis – serwisy internetowe należące do Usługodawcy, w ramach których Usługodawca świadczy Usługi.

Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników i Użytkowników niezalogowanych w oparciu o Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczony został w Załączniku nr 1 do Regulaminu i stanowi jego integralną część. Użytkownik może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień w Ustawieniach (Prywatność).

Usługodawca – Sport Workplace.

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 880).

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

Ustawienia (Prywatność) – funkcjonalność Konta pozwalająca Użytkownikowi korzystającemu z wybranych Usług na odpowiednie zarządzanie tymi Usługami, w tym na samodzielne modyfikowanie ich zakresu oraz na wybór preferencji odnośnie ochrony jego prywatności.

Utwory – utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, które będą publikowane przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów lub wybranych Usług.

Uwierzytelnienie – zewnętrzna usługa uwierzytelniająca (np. Facebook Connect), umożliwiająca założenie Konta i uzyskanie do niego dostępu.
Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada Konto i korzysta z Usług świadczonych w ramach Serwisów.

Użytkownik niezalogowany – pełnoletnia osoba fizyczna, korzystająca z Usług oferowanych przez Serwisy, które nie wymagają założenia Konta.

Wizerunek – wizerunek, imię, nazwisko i cześć Użytkownika w rozumieniu art. 23 Kodeksu Cywilnego.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  1. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego, związane ze świadczeniem Usług,
  2. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie w Serwisach Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany nie są związani tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyż
 4. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 5. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 6. ZAWARCIE UMOWY
 7. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem niezalogowanym z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisów, które nie wymagają założenia Konta.
 8. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego albo dokonania Uwierzytelnienia oraz zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru.
 9. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu: (a) loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła lub (b) tylko loginu. Zamiast wypełniania Formularza rejestracyjnego Użytkownik może dokonać Uwierzytelnienia.
 10. Użytkownik, wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny albo dokonując Uwierzytelnienia, oświadcza, że:
  1. podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  2. jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 11. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza rejestracyjnego lub dokonanym Uwierzytelnieniu, Usługodawca tworzy Konto niepotwierdzone o nazwie odpowiadającej podanemu przez Użytkownika adresowi poczty elektronicznej.
 12. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez Użytkownika Uwierzytelnienia. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany do niezwłocznego zaktualizowania tej informacji w swoim Koncie.
 13. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z Kontem, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
 14. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta, zablokować lub usunąć istniejące Konto jeżeli jego nazwa jest już używana w ramach Serwisów lub jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 15. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego loginu (adresu poczty elektronicznej) oraz samodzielnie ustanowionego hasła. Zamiast wprowadzania loginu i hasła Użytkownik może dokonać Uwierzytelnienia.
 16. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej hasła dostępu do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek takiego ujawnienia.
 17. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
 18. W rozsądnym czasie po zawarciu umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany i Usługodawca są następujące:
  1. połączenie z siecią Internet,
  2. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom oraz Użytkownikom niezalogowanym przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika niezwłocznie, a Usług wybranych przez Użytkownika niezalogowanego nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Jeżeli zawarcie umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem niezalogowanym nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.
 5. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWNIKA NIEZALOGOWANEGO
 6. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  1. przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,
  2. wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym Wykaz i opis Usług,
  3. odmowy świadczenia Usług jeżeli Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany narusza Regulamin,
  4. dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów poprzez zmianę
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi lub Użytkownikowi niezalogowanemu nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 9. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym Ustawień (Prywatność) i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 10. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 11. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, identyfikacji Użytkownika lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.
 12. Użytkownik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Utworów. Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, niewyłącznej oraz nieograniczonej terytorialnie licencji na czas realizacji Usług, zezwalającej na korzystanie z Utworów na następujących polach eksploatacji, obejmujących w szczególności: wytwarzanie, zwielokrotnianie, publiczne odtworzenie i wyświetlanie, wprowadzenie do pamięci komputera i serwerów sieci komputerowych, umieszczanie w sieci Internet.
 13. Niezależnie od ust. 6 powyżej, w przypadku utrwalenia Wizerunku w ramach Utworu będzie on zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych w ust. 7 powyż
 14. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
  1. podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  2. publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  3. wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  4. kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  5. podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych,
  6. wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 15. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 16. Niezależnie od postanowień ust. 10 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego, zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.
 17. WARUNKI PŁATNOŚCI
 18. Usługi świadczone są przez Usługodawcę nieodpłatnie.
 19. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia pkt V.1 powyżej (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.
 20. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 21. Usługodawca oraz Użytkownik i Użytkownik niezalogowany zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyż
 22. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 23. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia Konta.
 24. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  2. treści udostępniane przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  3. informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
  4. utratę przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego,
  5. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  6. podania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  7. nieprzestrzeganie przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego postanowień Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz Użytkowników niezalogowanych określa Polityka Prywatności.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik i Użytkownik niezalogowany mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  2. adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
  3. przedmiot reklamacji,
  4. okoliczności uzasadniające reklamację.
 4. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 5. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać na adres poczty elektronicznej: kontakt@sportworkplace.com.
 6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 30 dni od ich otrzymania od Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.
 7. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.
 1. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ
 1. Użytkownik oraz Użytkownik niezalogowany mogą kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisów: pisemnie na adres Usługodawcy: mailowo na adres: kontakt@sportworkplace.com.
 2. Opłata dla Użytkownika oraz Użytkownika niezalogowanego za połączenie z numerami telefonów wskazanymi w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany.
 1. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. W dowolnym momencie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług poprzez samodzielne usunięcie swojego Konta, a Użytkownik niezalogowany poprzez zaprzestanie korzystania z Usług.
 3. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: kontakt@sportworkplace.com.
 4. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika, w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego istotnych postanowień Regulaminu,
  2. powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa Konta jest nieprawdziwa, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  3. umieszczania w Serwisie lub w Koncie przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  4. wykorzystywania przez Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
  5. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta,
  6. otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 5. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego, w tym usunięcia Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w pkt X ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług (w tym usługi Konta) za pośrednictwem Serwisów, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  1. jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  3. zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisów, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  4. wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 4. Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt X ust. 2 Regulaminu.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
 7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia rozszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

Załącznik nr 1

WYKAZ I OPIS USŁUG

 1. Usługi dostępne dla Użytkowników

Konto SportWorkplace.com

Konto, za pomocą którego Użytkownik przechowuje swoje dane związane z historią edukacji i przebiegiem kariery zawodowej oraz korzysta ze wszystkich, aktualnie dostępnych funkcjonalności Konta.

Korzystanie z niektórych funkcjonalności Konta może być uzależnione od:

 1. wypełnienia określonych pól w Koncie – w takim przypadku Usługodawca zobowiązuje się wyraźnie oznaczyć wymagane pola,
 2. zamieszczenia stosownych plików w określonym przez Usługodawcę formacie i nie większych niż określony przez Usługodawcę limit wielkości zamieszczanych plików,
 3. podania odpowiednich treści i formy danych, które muszą być adekwatne do określonej przez Usługodawcę specyfiki i przeznaczenia danych (np. zdjęcie profilowe musi przedstawiać wizerunek Użytkownika w sposób umożliwiający jego rozpoznanie).

W ramach Usługi Konto Pracuj.pl Usługodawca zapewnia następujące funkcjonalności:

 1. Aplikowanie Profilem

Skorzystanie z Aplikowania Profilem możliwe jest wyłącznie po uzupełnieniu przez Użytkownika w Profilu danych osobowych. Aplikowanie Profilem polega na wygenerowaniu, w oparciu o podane przez Użytkownika informacje, CV w formacie PDF i przesłanie go w ramach wybranej przez Użytkownika rekrutacji. Aplikowanie Profilem stanowi alternatywę dla aplikowania przy wykorzystaniu CV przygotowanego samodzielnie przez Użytkownika. Użytkownik przed wysłaniem wygenerowanego CV uzyskuje podgląd jego treści.

W celu skorzystania z funkcjonalności, niezbędne jest:

 1. zalogowanie się przez Użytkownika do Konta;
 2. posiadanie przez Użytkownika danych zapisanych w Koncie, niezbędnych do zaaplikowania na ofertę pracy (imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz plik z dokumentem CV).
 1. Kontakt telefoniczny z Użytkownikiem przez rekrutera Usługodawcy

Rekruter Usługodawcy samodzielnie dokonuje preselekcji kandydatów spełniających wymagania określone w ofertach pracy otrzymanych od Pracodawcy, w oparciu o dane Użytkownika zapisane w Koncie, w tym CV Użytkownika, a także w oparciu o informacje dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie.

W przypadku dopasowania przez rekrutera Usługodawcy wymagań stawianych przez Pracodawców w ofertach pracy do profilu zawodowego danego Użytkownika (utworzonego w oparciu o dane wskazane w poprzednim zdaniu), rekruter Usługodawcy kontaktuje się z Użytkownikiem na udostępniony i zapisany przez Użytkownika w Koncie lub w dokumencie CV numer telefonu w celu zarekomendowania mu oferty pracy, uzyskania informacji czy Użytkownik jest zainteresowany daną rekrutacją i potwierdzenia czy spełnia wymagania określone przez Pracodawcę. Kontaktując się z Użytkownikiem, Usługodawca w razie potrzeby może poprosić Użytkownika o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do procesu rekrutacyjnego.

Usługodawca może udostępnić Pracodawcy Profil Użytkownika zainteresowanego zarekomendowaną ofertą pracy oraz inne informacje zebrane przez rekrutera w ramach kontaktu z Użytkownikiem, po uprzednim uzyskaniu zgody Użytkownika. Po otrzymaniu zgody Użytkownika na dalszy udział w procesie oraz zgody na przekazanie danych Użytkownika Pracodawcy, Usługodawca wyśle do Użytkownika na udostępniony przez niego adres e-mail podsumowanie rozmowy wraz z potwierdzeniem uzyskania od Użytkownika ww. zgód.

Użytkownik może zrezygnować z kontaktu telefonicznego w celu przedstawiania mu rekomendowanych ofert pracy w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisie.

 1. Informowanie o statusie aplikacji

Usługodawca informuje Użytkownika o statusie złożonej aplikacji na ofertę pracy opublikowaną w Serwisach, na podstawie aktywności Pracodawcy, począwszy od momentu odebrania aplikacji przez Pracodawcę do momentu jej rozpatrzenia. Usługodawca udostępnia Użytkownikowi podsumowanie statusów złożonych aplikacji oraz danych statystycznych wskazujących na szanse Użytkownika wśród innych kandydatów, o ile Pracodawca umożliwi Usługodawcy podanie takich informacji. Usługodawca może przekazać Użytkownikowi informacje, o których mowa powyżej, w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pomocą: specjalnych dedykowanych wiadomości e-mail przesyłanych na udostępniony przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, poprzez kontakt telefoniczny na udostępniony przez Użytkownika numer telefonu (w tym poprzez wysłanie wiadomości SMS), w formie powiadomień w aplikacji mobilnej lub za pomocą powiadomień wyświetlanych w przeglądarce (zgodnie z ustawieniami przeglądarki). Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania takich powiadomień w Ustawieniach (Prywatność) lub w innym miejscu wskazanym w Serwisach.

 1. Wypełnianie Profilu danymi o Użytkowniku

Udostępnienie przez Użytkownika w Serwisie swoich danych może pozwalać na automatyczne stworzenie lub uzupełnienie Profilu w oparciu o te dane.

Użytkownik ma możliwość skorzystania z tej funkcjonalności:

 1. w ramach korzystania z Aplikowania Profilem,
 2. udzielając odpowiedzi na pytania zadane przez Usługodawcę w Serwisie,
 3. wykorzystując odpowiednią funkcję udostępnianą przez Usługodawcę w wybranych przez niego miejscach Serwisu.

W efekcie skorzystania z funkcjonalności, dane udostępnione przez Użytkownika mogą zostać automatycznie przeniesione do jego Profilu i być w nim prezentowane.